110801

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 Cím:  1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em. 111B.
 Levélcím:  1245 Budapest, Pf. 1000
 Telefon:  (1) 411-6219
 Fax:  (1) 411-6122

 Osztályelnök:


 Hunyady György, az MTA rendes tagja

 Osztályelnök-
 helyettesek:


Török László, az MTA rendes tagja

Zsoldos Attila, az MTA levelező tagja


 
A Társadalomtudományi Titkárság
osztályvezetője:

 A II. osztály szakreferense:

 


 Kisteleki Károly, PhD

 
Grexa Izabella

 E-mail: filozofiaestortenelem@titkarsag.mta.hu


Az Osztály illetékességi körébe nyolc tudományterület (filozófia, művészettörténet, neveléstudomány, pszichológia, régészet, történelemtudomány, ókortörténet, továbbá tudomány- és technikatörténet) gondozása tartozik.

Az Osztálynak 29 hazai (20 rendes és 9 levelező), valamint 32 külföldi (14 külső és 17 tiszteleti) tagja van. Az Osztályhoz tartozó nem akadémikus közgyűlési képviselők száma 19 (6 történelemtudomány, 4 filozófia, 3 neveléstudomány, 2 pszichológia, 1-1 régészet, művészettörténet, ókortörténet, tudomány- és technikatörténet, valamint vallástudomány/hittudomány), akik az Osztályhoz tartozó csaknem 1000 tudományos fokozattal rendelkező akadémiai köztestületi tagot képviselik az MTA legfelsőbb fórumán.

Az Osztály -- július és augusztus kivételével -- havonta -- általában a hónap utolsó csütörtöki napján -- tart ülést. Tudományos rendezvényeket szervez az évi rendes akadémiai közgyűléshez, valamint a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva, továbbá székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, könyvbemutatókat, kerekasztal vitákat rendez.

Állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít a kutatóhelyek tevékenységéről, elsősorban az MTA kutatóintézetei és az MTA által támogatott tanszéki kutatócsoportok tudományos munkájáról. Általában figyelemmel kíséri, értékeli és segíti valamennyi, az illetékességi körébe tartozó területeken folyó tudományos tevékenységet.

Közreműködik az MTA Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Kutatási pályázatokat véleményez, javaslatokat terjeszt elő akadémiai díjak és kitüntetések odaítélésére. Fórumot biztosít a tudományos utánpótlás (Bolyai ösztöndíjasok) bemutatkozására.

Az Osztály figyelemmel kíséri a tudományos könyvkiadást, magyar és idegennyelvű publikációk és tíz folyóirat megjelenését anyagilag is támogatja.

A nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása keretében segíti a Nem Kormányzati Nemzetközi Tudományos Szervezetek (NTSZ) magyar nemzeti bizottságai munkáját, támogatást nyújt a magyar kutatók nemzetközi kongresszusokon való részvételéhez, és hozzájárul a hazai, nemzetközi tudományos konferenciák megszervezéséhez.

Az Osztály -- feladatainak ellátásában -- hét diszciplináris és egy interdiszciplináris tudományos bizottság munkájára támaszkodik, továbbá öt tudományos társasággal tart fenn szakmai kapcsolatot.