130810

Könyv- és folyóirat-kiadási pályázati felhívás

I. A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémiáról (a továbbiakban: MTA) szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. Az MTA a könyv- és folyóirat-kiadási feladatok gondozására Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a továbbiakban: KFB) tart fenn, amely javaslatot tesz az e célra rendelt költségvetési keret felhasználására. Az MTA Elnöksége 2012. január 31-i ülésén 4/2012. (I. 31.) számú határozatával fogadta el a könyv- és folyóirat-kiadási támogatások új pályázati rendjét. Az MTA 2013-ra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerinti pályázat útján ítéli oda az akadémiai könyv- és folyóirat-támogatásokat. Támogatott tevékenységek:
a) könyvek (kizárólag végleges kéziratok) kiadása,
b) folyóiratok (és tematikus különszámok) megjelentetése


II. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az MTA rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai, az MTA doktorai, PhD- vagy kandidátus fokozattal rendelkezők. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az MTA köztestületének tagjai. PhD és MTA doktori értekezések megjelentetői a hivatalos bírálati folyamat lezárásig, a fokozat/cím megítéléséig kiadási támogatást nem kaphatnak. Tudomány-népszerűsítő, tudóséletpályákat bemutató művek esetében kivételesen tudományos fokozattal nem rendelkezők is nyújthatnak be pályázatot.


III. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg - az MTA fejezet 2013. évi jóváhagyott költségvetésétől függően – a 2013. évben várhatóan összesen 133 400 000 Ft, azaz százharminchárommillió-négyszázezer Ft.


IV. A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

A teljes kiadás költségének legalább harmadát kitevő támogatási összeg.
Megpályázható támogatás: 150 000 Ft-tól 4 000 000 Ft-ig terjedő összeg.
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában kerül sor.


V. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatokat az MTA Elnöki és Testületi Titkárság Szervezési Titkárságán (a továbbiakban Szervezési Titkárság) kell benyújtani (1051 Budapest, Nádor u. 7., 110. iroda. E-mail: szervezes@titkarsag.mta.hu. Tel.: +36 1 411 6305). A pályázati anyagok benyújthatók elektronikusan, postai küldeményként, illetve leadhatók személyesen vagy
2
kézbesítés útján. Az elektronikusan leadott anyagok – az elektronikusan benyújtott kéziratok kivételével – csak akkor érvényesek, ha azokat eredeti, aláírt példányban is benyújtották.
A pályázatok benyújtásának határideje (elektronikus beküldés és személyes benyújtás vagy postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2012. november 30.
A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben Véber Jánostól, a KFB titkárától (Tel.: +36 1 411 6257, e-mail: veber.janos@titkarsag.mta.hu) kérhető felvilágosítás.


VI. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Könyvek, monográfiák esetében:
a) kitöltött pályázati űrlap,
b) a mű szinopszisa,
c) a publikálásra előkészített kézirat – lehetőség szerint elektronikus formában (a nyomtatott formában benyújtott kéziratok a pályázat elbírálását követő 60 napon belül átvehetők a Szervezési Titkárság szakterület szerint illetékes tudományterületi titkárságain; az elfogadást követő 60 napon túl a kéziratokat nem őrzik meg),
d) a kiadótól/nyomdától beszerzett előkalkuláció (árajánlat) a kiadás költségeiről és az MTA-tól igényelt támogatás összegéről,
e) minősített, a témában illetékes kutatótól származó ajánlás,
f) a kiadó/nyomda megnevezése, postacíme, egyéb elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a képviseletre jogosult és a kapcsolattartó személy neve,
g) a kiadó/nyomda írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása,
h) a kiadó/nyomda írásbeli hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az MTA, mint Támogató, az Állami Számvevőszék és az állami adóhatóság hozzáférjenek.
Folyóiratok, periodikák esetében:
a) kitöltött pályázati űrlap,
b) már korábban támogatásban részesült folyóiratok esetében: rövid, szöveges összefoglalás a folyóirat szaktudományi jelentőségéről, amelyben ki kell térni annak nemzeti és nemzetközi beágyazottságára, tudományos elismertségére, referenciáira,
c) első ízben támogatásra javasolt folyóiratok esetében: az osztály által rendszeresített, magyar és idegen nyelvű folyóiratokra vonatkozó adatlap (az adatlap elérhető a tudományterületi titkárságokon),
d) a kiadó/nyomda megnevezése, postacíme, egyéb elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a képviseletére jogosult és a kapcsolattartó személy neve,
e) a kiadótól/nyomdától beszerzett előkalkuláció (árajánlat) a kiadás költségeiről és az MTA-tól kért támogatás összegéről,
f) a kiadó/nyomda írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása,
g) a kiadó/nyomda írásbeli hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az MTA mint Támogató, továbbá az Állami Számvevőszék és az állami adóhatóság hozzáférhessenek.

VII. A pályázatok elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat a Szervezési Titkárság illetékes munkatársai formai szempontból ellenőrzik. A Szervezési Titkárság a beérkező, formailag megfelelő pályázatokat a tudományos osztályok könyv- és folyóirat-felelőseinek megküldik véleményezésre.
Ha a pályázat formai szempontból nem felel meg a követelményeknek, a Szervezési Titkárság vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő öt munkanap nap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.
A tudományos osztályok a pályázati igényeket a pályázatok beérkezését követően 60 naptári napon belül rangsorolják, és javaslatukat megküldik a KFB titkárának. A javaslatok összesítését követően a kiadványtervet a KFB a legkésőbb március 15-ig megtartott ülésén áttekinti, megvitatja, és javaslatot tesz a támogatandó kiadványokra. A KFB a javasolt művek listáját március 31-ig felterjeszti jóváhagyásra az MTA elnökének.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.


VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosításának folyamata

Az MTA elnökének jóváhagyását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik a támogatási szerződések megkötéséről a bírálati folyamat során elfogadott kiadóval/nyomdával. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kiadó/nyomda a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfeleljen (megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak vagy átlátható szervezetnek tekinthető).
Nem köthető támogatási szerződés azzal a szervezettel, amely
a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
c) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban:
 a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó közeli hozzátartozója, valamint az a szervezet, amelyben az említett személy vezető tisztségviselő, az ügyintéző vagy képviseleti szervezet tagja,
 az a szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fen Magyarországon bejegyzett párttal, vagy közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, amely szerint: meg kell felelnie a rendezett
4
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, egyéb esetben átlátható szervezetnek minősül,
g) az MTA által korábban azonos célra biztosított támogatás felhasználásával még nem számolt el.
A bizottság és az MTA elnöke által jóváhagyott kiadványtervekben helyet kapott művek szerzőit/szerkesztőit a Szervezési Titkárság vezetője a döntést követően 15 naptári napon belül levélben értesíti a támogatás elnyeréséről, valamint a támogatási szerződés megkötésének várható idejéről (a döntést követő 30 napon belül). A támogatást nem nyert művek szerzőit/szerkesztőit szintén a Szervezési Titkárság vezetője értesíti. Az MTA-val szerződő kiadó/nyomda tájékoztatása a pályázó kötelessége.
Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátása utófinanszírozás keretében történik a mű megjelenését követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóságához benyújtott pénzügyi elszámolás alapján, és az illetékes könyv- és folyóirat-felelős aláírásával igazolt feladat teljesítése után, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A támogatási összeg átutalására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a benyújtott pénzügyi bizonylatok kifogástalanok, rendelkezésre áll a teljesítésigazolás, és az igényelt összeg nem lépi túl a jóváhagyott támogatási összeget.
A támogatást elnyert pályázónak a megjelent kiadványokban fel kell tüntetni, hogy azok az MTA támogatásával jelentek meg.


IX. A megkötött támogatási szerződés módosításának feltételei

A támogatási szerződés és a benne meghatározott határidők módosítása az MTA részéről csak kivételes esetben és kizárólag tárgyéven belül (a szerző súlyos, tartós betegsége vagy egyéb, a támogatottnak fel nem róható ok esetén) fogadható el. Előbbiek szerint elfogadható késedelmi ok hiányában a támogatási szerződés – az abban meghatározott feltételekkel – megszüntetésre (felmondásra) kerül, és a megítélt összeg a pályázati rangsor következő helyén álló műre csoportosítható át. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. Abban az esetben, ha a kiadás a mű szerzőjének késedelme miatt hiúsul meg, számára a tudományos osztály által meghatározott időben, de legfeljebb a következő 3 évben nem ítélhető meg újabb akadémiai kiadvány-támogatás. A támogatási szerződés- és határidő-módosítási kéréseket írásban kell a tudományos osztály könyv- és folyóirat-felelős akadémikusának címezve előterjeszteni. A könyv- és folyóirat-felelős által véleményezett kérelmeket a KFB-keretre vonatkozóan a KFB elnöke, a központi kiadványokra vonatkozóan a KFB elnöke általi felterjesztést követően az MTA elnöke bírálja el. Jóváhagyást követően a Gazdasági Igazgatóság gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról.


X. A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység határozott időtartamra szól: 2013. január 1-je és 2013. december 31. közé eső időszak.
A támogatás elszámolásának határideje: 2014. január 31.


XI. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Szervezési Titkárságon.
Az észrevételt faxon (+36 1 411 6122) vagy e-mailben (szervezes@titkarsag.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, és a sérelmezett döntés okának megjelölésével, ezt a Szervezési Titkárság 3 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

Amennyiben a Szervezési Titkárság a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, továbbá ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást a pályázó jogszabálysértőnek ítéli, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes, a pályázó kifogást nyújthat be az MTA elnökéhez. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati űrlap letölthető