109431

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon: (1) 411-6333
Fax: (1) 411-6122

Osztályelnök:

Bélyácz Iván, az MTA rendes tagja

Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástudományi Intézet
7622 Pécs, Rákóczi u. 80.


Osztályelnök- helyettesek:

Lamm Vanda, az MTA rendes tagja
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja


A Társadalomtudományi Titkárság osztályvezetője

és a IX. Osztály szakreferense:


Kisteleki Károly
, PhD

Tel.: (1) 411-6333,
Fax: (1) 411-6122

 E-mail: gazdasagesjog@titkarsag.mta.hu
 

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya eredetileg e két nagy tudományterület akadémikus tagjainak testületeként jött létre. A későbbiekben újabb diszciplínák és szubdiszciplínák csatoltattak az Osztályhoz: a szociológia, a politikatudomány, a statisztika, a demográfia, a hadtudományok, továbbá (a Földtudományok Osztályától átsoroltatva) a regionális tanulmányok tudományterülete is. Mindezeken felül, illetve a nagyobb diszciplínákon belül vagy interdiszciplínáris jelleggel még több más tudományterület is (mint pl. a gazdálkozástudomány, a közigazgatás-tudomány, a vezetés- és szervezéstudomány, a munkatudomány, a jövőkutatás, a nemzetközi tanulmányok, a fejlődésgazdaságtan, stb.) az Osztály által gondozottakhoz tartozik. Így ma már a társadalomtudományok igen széles körét öleli fel az Osztály tevékenysége. Akadémikus tagjai sorában a jogász és közgazdász akadémikusokon kívül szociológusok is vannak. Az Akadémiai törvény, illetve alapszabály életbe lépését követően ennek az osztálynak a tagsága is kiegészült tanácskozási jogú nem-akadémikus tagokkal.

Az Osztály az Akadémiai törvény és alapszabály, valamint az ügyrend szerint működik. Általában havonta tart (nyári hónapok kivételével) osztályüléseket.

Az Osztály -- tagjainak és bizottságainak közreműködésével -- figyelemmel kíséri és rendszeresen értékeli az illetékességéhez tartozó említett tudományterületek hazai fejlődését, az azok művelésében közreműködő Akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, valamint más kutatóhelyek tevékenységét és eredményeit, vizsgálja azok problémáit, a hazai tudományos utánpótlás helyzetét, jelentéseket készít az MTA vezetése számára, illetve az MTA elnöke által az országgyűlésnek előterjesztendő beszámolója céljából a vonatkozó hazai társadalomtudományoknak a nemzetközi tudományos életben elért és annak fejlődéséhez mért eredményeiről és a megoldásra váró feladatairól.

Az Osztály és annak tudományos bizottságai (diszciplínák szerinti tagozódásban és ennek megfelelő összevonásokkal) közreműködnek -- az Akadémiai Doktori Szabályzatban meghatározottak szerint -- a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos tudományos minősítési eljárásban. Az Osztály javaslatot tesz, illetve szavazással is véleményt nyilvánít más tudományos elismerések és díjak (így a Széchenyi-díj, az Akadémiai Díj, az Eötvös-Koszorú, stb.) adományozását illetően is, továbbá állást foglal az illetékességéhez tartozó könyv- és folyóiratkiadás támogatásáról és annak évenkénti tervéről, albizottsága révén a vonatkozó tudományterületek kutatói, illetve kutatóhelyei által benyújtottt támogatási kérelmekről, illetve a kutatóhelyek Akadémiai támogatására fordított összegek elosztásáról, továbbá egy-egy neves külföldi tudós meghívásával, illetve az osztálytagok külföldi tudományos rendezvényekre való kiutazásával kapcsolatos támogatási kérelmekről, a hazánkban rendezett nemzetközi konferenciáknak, illetve hazai kutatók külföldi konferenciákon való részvételének támogatásáról stb.

Az Osztály -- tagjainak és bizottságainak közreműködésével -- rendszeresen tart tudományos üléseket, megszervezi az akadémikusok székfoglaló előadásait, valamint "felolvasó" üléseken tartott előadásait, emlékbeszédeit, és emléküléseket, valamint tudományos vitákat rendez, és aktívan részt vesz nemzetközi tudományos konferenciák megtartásában is. Rendszeres kapcsolatot tart az Akadémia külső és tiszteleti tagjaival, és segíti a hazai kutatók, illetve kutatóhelyek nemzetközi kapcsolatainak ápolását is. Az Osztály véleményt nyilvánít általános tudománypolitikai és tudományszervezési, valamint a tudományos utánpótlást érintő kérdésekben is.