111131

VI. Műszaki Tudományok Osztálya


Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon: (1) 411-6307
Fax: (1) 411-6122
E-mail: muszaki@titkarsag.mta.hu

Osztályelnök:


Stépán Gábor rendes tag

BME Műszaki Mechanikai Tanszék
1111 Bp, Műegyetem rkp.3.
Tel: (1) 463-1369, (1) 463-3470
Fax: (1) 463-3471


Osztályelnök-
helyettes:


Kollár László rendes tag

BME ÉMK Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
1111 Bp, Műegyetem rkp.3.
Tel: 463-2315
Fax: 463-1773


Természettudományi
Titkárság osztályvezetője:

Műszaki Tudományok Osztálya
szakreferense:Némethné Jároli Erika
Tel: (1) 411-6313

Lángné Bakallár Imola
Tel: (1) 411-6307

 

Az Osztálynak rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai vannak.

Az osztályhoz tartozó nem akadémikus közgyűlési képviselők száma: 18. Rajtuk kívül az osztályüléseken részt vesznek a tanácskozási jogú tagok (tudományos bizottságok elnökei, akadémiai intézetigazgatók).

Az osztály illetve a tudományos bizottságok által gondozott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál-és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rendszerek, vízgazdálkodás-tudomány.

Az osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasóüléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egyetemi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevékenységéről.

A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypolitikai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottságok segítik.

Az osztály dönt elismerések, díjak odaítéléséről. Évente adja ki a Mikó Imre-díjat, dönt az Eötvös József-koszorú, az Akadémiai Díj, Akadémiai Aranyérem, Akadémiai Újságíró Díj, Akadémiai Könyv-nívódíj, Akadémiai Szabadalmi Nívódíj, valamint kormánykitüntetésekre való felterjesztések ügyében.

Az osztály tudományos folyóiratok és könyvek kiadását is támogatja.Kutatási pályázatokat véleményez.Személyi javaslatokat ad kormányzati szervek, alapítványok számára, személyi javaslatokat ad pályázatok bírálóira. 

Tartja a kapcsolatot a külső és tiszteleti tagjaival, külön meghívott vendégként nemzetközileg elismert külföldi tudósokat kér fel előadások megtartására.

Erkölcsi és anyagi támogatást nyújt számos hazai nemzetközi részvételű rendezvényhez, lehetőségeihez mérten anyagi hozzájárulással segíti az osztály akadémikusainak, bizottsági elnökeinek és tagjainak nemzetközi kapcsolatokban, szervezetekben való részvételét.